محورهای فعالیت تاب تک

حوزه فعاليت شتابدهنده تاب تک کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با محورهای زیر است :