معیارهای ارزیابی طرح در شتاب دهنده

معیارهای ارزیابی طرح در شتاب دهنده شامل موارد ذیل میباشد که توسط مدیران و کارشناسان ارزیابی و فنی مورد بررسی قرار میگیرد :

fazaye reghabati

مزایای رقابتی

potansiyel roshd

پتانسیل رشد

ejrayi bodane tarh

اجرایی بودن طرح و ایده

barnameh ejrayi

برنامه اجرایی و توسعه ای

taamol & angizeh...

تعامل و انگیزه تیم بنیانگذار

bazar hadaf.

بازار هدف جذاب

tavanmande ,,,

توانمندی و دانش فنی تیم بنیانگذاران

sarmaye...

سرمایه درخواستی، زمان بازگشت سرمایه و نرخ سود بازگشتی

 
hamahangi

هماهنگی

khoroj..

استراتژی خروج