Best Novels


تاب ترین ( Tobtech Training Plan)


اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ داﻧﺎﻳﻰ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ داﻧﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد دانش‌محور در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮﺧﻰ از داﻧﺸﻤﻨﺪان، دﻳﺪﮔﺎه آﻳﻨﺪه، دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺎﻳﻰ ﻣﺤﻮري اﺳــﺖ ﻛﻪ در آن ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴــﺎﻧﻰ، ﺟﺬب داﻧﺎﻳﻰ و ﺟﺬب ﻓﻨﺎوري اﻫﻤﻴﺖ بسزایی دارد. در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ‌ﮔﻴﺮد.
موتور محرك پيشرفت‌هاي فناورانه، ايده‌هاي كاربردي خلاقانه‌اي است كه در ذهن كارآفرينان، مخترعان و مبتكران شكل مي‌گيرد و با پيگيري جدي آنان در قالب كسب و كاري جديد به بار مي‌نشيند و مفهوم كارآفريني آغاز مي‌گردد. اما اغلب اين كارآفرينان، فارغ التحصيلان جوان و خوش فكري هستند كه فاقد تجربه در سه عامل اصلي براي موفقيت در بازار رقابتي هستند. اين عوامل عبارتند از:

1- دانش و تجربه مديريتي
2- منابع مالي كافي
3- بازار و مشتري

بسياري از اين تلاش ها براي راه اندازي كسب و كار جديد، به دليل نبود اين سه عامل، با شكست مواجه مي‌شود.
لذا، ارائه برنامه هاي آموزشي و تخصصی هدفمند و کاربردی در قالب كارگاه ها، همايش ها، دوره ها و... موجب بهبود و تقویت عوامل یاد شده میگردد و در نتیجه افزایش میزان موفقیت کسب و کارهای نوپا را به همراه خواهد داشت.
طرح های جامع آموزشی شتاب دهنده تاب تک در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی برای مخاطبین است و با هدف تغییر افکار و بهبود خود باوری شرکت کنندگان، به نهادینه شدن فرهنگ کارآفرینی بین آن ها کمک می نماید؛ به گونه ای که مخاطبان پس از شرکت در رویدادهای انگیزشی و خودشناسی گام اول را برداشته و سپس با سنجش ظرفیت ها نسبت به خلق ایده و توسعه آن متناسب با موقعیت و شرایط فردی و تیمی آنها، تحت آموزش مربیان با تجربه در رشته انتخابی شان می توانند در طول دوره، گام های بعدی را در مسیر کارآفرینی طی نمایند.


ویژگی های دور ه آموزشی تاب ترین ( TobTrain)

✔️ ارائه آموزش کاربردی، متناسب با شرایط و نیاز روز و حوزه های پر رونق کسب و کار استان،
✔️ ایجاد فضایی جهت ترویج و توسعه کارآفرینی
✔️ افزایش خودباوری و میل به کارآفرینی میان جوانان و دانشجویان


تیم اجرایی تاب ترین ( TobTrain)

تیم برگزار کننده متشکل از اعضای باتجربه در زمینه دوره های آموزش حرفه ای و عالی و کارشناسی ارشد و دکتری از رشته های مدیریت، گردشگری و کارآفرینی می باشد.
از مهمترین شاخصه های تیم برگزار کننده این دوره ها، برخورداری از دو مولفه اساسی تجربه و علم در کنار هم بوده است که خود می تواند به کاربردی تر نمودن و نتیجه محور بودن طرح کمک شایانی می نماید هم چنین سعی شده است تا کارگاه های آموزشی پیشنهاد شده صرفا ارائه مطالب تئوریک و آکادمیک نباشد و مدرسان کارگاه ها از بین افرادی انتخاب خواهند شد که خود تجربه ایجاد یک کسب و کار موفق را داشته اند.


برنامه های برگزار شده ( TobTrain)