اطلاعیه های تاب فکر

اهداف دورهمی تاب فکر:

بستر سازی مناسب برای کارآفرینان، متخصصین و سرمایه گذاران جـهت شــــبکه سـازی، تـبادل نظـر و هـم افـــزایی

بررسی مـفهوم اســتارتاپ ها و فـــرآیند ایـجاد و شـکل گیـری آن ها

تشریح وضعیت کنونی و آینده ی بازار استارتاپ ها در حوزه های مختلف

برسی چالش های موجود در شکل گیری و پایداری استارتاپ ها و ارائه راهکار های کلیدی و بهره گیری از تجربیات افراد موفق

افزایش ضریب موفقیت و رشد استارتاپ ها از طریق خرد جمعی، مشاوره و…

دسامبر 4, 2017

گزارش جلسه اول دورهمی تاب فکر

اولین جلسه دورهی “تاب فکر” با همکاری شتاب دهنده تاب تک و پردیس فارابی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶ در سالن مطهری این دانشگاه […]
دسامبر 11, 2017

برگزاری جلسه دوم رویداد دورهمی تاب فکر

دومین رویداد دورهمی تاب فکر موضوع : معرفی فرصت های کسب و کار استان و روش های نوین ورود به آن ها دومین رویداد دورهمی “تاب […]
دسامبر 11, 2017

برگزاری سومین رویداد دورهمی تاب فکر

سومین رویداد دورهمی تاب فکر موضوع : فرصت های کسب و کار و روش های نوین ورود به آن ها سومین رویداد دورهمی تاب فکر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ازساعت […]
فوریه 22, 2018

گزارش برگزاری چهارمین رویداد دورهمی تاب فکر

چهارمین رویداد دورهمی تاب فکر موضوع:ارزش آفرینی محتوا در بسترهای نو چهارمین رویداد دورهمی تاب فکر در تاریخ  26/11/1396 از ساعت ۳۰/۱۴ الی ۳۰/۱۷ در سالن […]