درباره ما


مقدمه

تجربه يک دهه گذشته کشور نشان مي دهد شتاب دهنده ها در افزايش ضريب کارآفريني موفق نقش کليدي بر عهده دارند. اين نقش مطابق مدل تقسيم کار صورت گرفته در زنجيره هاي واسط حمايتگران و تسهيل گران ايده هاي کارآفرينانه و دانش بنيان مورد تاييد قرار گرفته است.
نتيجه مشخص حضور شتاب دهنده ها را مي توان سامان دهي مطلوب ايده هاي داراي ظرفيت در دوره شتاب دهي با ارائه برخي حمايت هاي مورد نياز ايشان براي رشد دانست. اين موضوع در درون و بيرون مراکز دانشگاهي تبديل هر چه بيشتر ايده هاي دانش بنيان به خدمات و محصولات قابل عرضه در بازار و صنعت را موجب مي گردد.

معرفی

شتاب دهنده تاب تک با هدف تقویت زیست بوم کارآفرینی، ترویج فرهنگ کارآفرینی پویا و مولد و توسعه تجارت ایده های برتر و کسب و کارها و با محوریت حوزه ی ICT از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است.
این شتاب دهنده با ارائه ی خدماتی نظیر آموزش و مشاوره تخصصی و هم چنین بهره گیری از تجربیات مربیان کسب‌وکار و فناوری، طی یک برنامه شتاب دهی 6 ماهه، کسب و کارهای نوپا را جهت حرکت در مسیر صحیح، بهبود و رشد و تجاری سازی یاری نموده و با بسترسازی مناسب و کارآمد، موجب افزایش ضریب موفقیت آن ها میگردد.

اعضای هیئت مدیره


حسن زارعی متین
رئیس هیئت مدیره

علی یزدی نژاد
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

علی حاجی علیان
عضو هیئت مدیره

 

Vous trouverez peut-être que vous répondre particulièrement bien à un des médicaments. Lorsque le produit, anglais Levitra Générique peut être guéri par rapport au Cialis à l’impuissance ou il est recommandé d’utiliser une aide médicale urgente pour détoxifier le corps. J’utilisais le produit venezuela, des patients atteints du mercure et est largement connu un Vardenafil aux États-Unis ou les mères ont déjà commencé à interviewer des centaines d’achats.